Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej

Monika Noworyta 2017-09-14 drukuj

 Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 Oświęcim 13.09.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Komunikacja alternatywna 30 h dla 2 dzieci niepełnosprawnych, głęboko upośledzonych, w przedziale wiekowym 10-11 lat. Celem komunikacji alternatywnej jest udzielenie pomocy w porozumiewaniu się osobie niemówiącej lub posługującej się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań komunikacja alternatywna używa znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Usługa obejmuje przygotowanie opinii, w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne, dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

II. Warunki współpracy

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie od wrzesień 2017 do 30 listopad 2017
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania Uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  4. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

  1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

a)        Akademia Mowy Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Joanna Zając, ul. Sienna 3, 32-626 Jawiszowice, wpłynęło 12.09.2017, koszt za godzinę 70,00 złotych brutto.

 

III. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika  kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo  z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy  z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych  w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne co potwierdzają złożone oświadczenia.

 

IV. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

1.Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji wsparcia z zakresu komunikacji alternatywnej w tym metodą Makaton.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie, iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1

2.Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100%.

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:     

a)     Akademia Mowy Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Joanna Zając, ul. Sienna 3, 32-626 Jawiszowice Joanna Zając -100 pkt.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Akademia Mowy Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Joanna Zając, ul. Sienna 3, 32-626 Jawiszowice, oferta uzyskała największą ilość punktów z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

  

Protokół sporządzono w dniu 13.09.2017r.

 

Dyrektor PCPR

Renta Fijałkowska 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe