Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Monika Noworyta 2017-08-25

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 22.08.2017r.

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla - klientów PCPR – 2 dzieci  w przedziale wiekowym 4 – 5 lat, w wymiarze 50 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne           - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

II. Warunki współpracy

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwiec 2017 do 30.11.2017.
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
  3. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
  5. Istnieje możliwość złożenia oferty cząstkowej.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

a)    DIS” Daj Im Serce Marta Bauer,Terapia i diagnoza dzieci i młodzieży, ul. Garbarska 1,
32-600 Oświęcim, wpłynęło 16.08.2017r., koszt za godzinę 70,00 zł. brutto.

 

 

 

V. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

  1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ukończone studia kierunkowe psychologia lub pedagogika (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów i zaświadczeń).
  2. Wymagane doświadczenie w pracy z zakresu realizowanego przedmiotu.

 

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

a)      z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1.

b)      wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

 

 

 

VII.Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:     

a)    DIS” Daj Im Serce Marta Bauer,Terapia i diagnoza dzieci i młodzieży, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim - 100 pkt

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta DIS” Daj Im Serce Marta Bauer,Terapia i diagnoza dzieci i młodzieży, ul.Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, oferta uzyskała największą ilość punktów, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 22.08.2017r.

 

                                                                                                                             Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska