Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia

Monika Noworyta 2017-08-25

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 22.08.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

1.Opis przedmiotu usługi:

Zapewnienie wyżywienia i wynajem sali szkoleniowej na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 12osób - w terminie 01-03.09.2017r.

Usługa obejmuje:

a)      Przerwa kawowa w dniach 01.09-03.09.2017r. dla maksymalnie 12 osób (herbata, kawa z dodatkami typu: cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, słodkie przekąski typu ciasteczka, owoce (co najmniej trzy rodzaje).

b)      Obiad serwowany w dniach 01.09-03.09.2017 dla maksymalnie 12 osób, zupa drugie danie, napój oraz  deser.

c)      Wynajem sali szkoleniowej w dniach 01.09-03.09.2017 wyposażonej w rzutnik multimedialny, ekran, laptop, tablicę flipchart

 

II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

III. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

  1. Miasto Oświęcim MOSIR, ul. Zaborska 2, 32-600 Oswięcim, wpłynęło 17.08.2017r,

Koszty realizacji usługi:

a)      Przerwa kawowa za osobę: netto: 18,73 zł brutto: 21,50 zł.

b)      Obiad w formie szwedzkiego stołu: netto: 35,19 brutto: 38,57 zł.

c)      Wynajem sali szkoleniowej za dzień najmu za salę: netto: 162,60, brutto: 200,00 zł.

 

IV. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM:

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

V. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

  1. Dysponują salą szkoleniową udostępnionymi na potrzeby realizację usługi.
  2. Pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą od 12.30 do 18.30 w dniu 01.09 oraz od 08.30 do 14.30 w dniach 2.09 i 3.09.
  3. Ośrodek znajduje się na terenie Oświęcimia.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

Wykonawca przedstawił oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

VI. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Miasto Oświęcim MOSIR, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała największa ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 22.08.2017r.

 

Dyrektor PCPR

Renata Fijałkowska