Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z emocjami

Monika Noworyta 2017-08-25 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

Oświęcim 22.08.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów  grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z emocjami w ilości 18  godzin dydaktycznych ( po 6 godzin szkoleniowych dziennie) dla maksymalnie 10 osób. Planowany okres realizacji
usługi: 1.09-3.09.2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Podnoszenie kompetencji w nawiązywaniu kontaktów,  w formułowaniu wypowiedzi, a także pokonywaniu barier w komunikacji interpersonalnej, jasne i precyzyjne formułowanie komunikatów, zasady aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna, wyrażanie siebie przez komunikaty - JA, style komunikacji, zachowania asertywne, radzenie sobie ze stresem i własnymi emocjami.

II. Warunki współpracy

  1. Warunki współpracy:
  1. Umowa cywilno - prawna.
  2. Termin realizacji szkolenia: 01-03.09.2017r
  3. Miejsce realizacji szkolenia: Pomieszczenie zapewnione przez Zamawiającego na terenie powiatu oświęcimskiego.
  4. Ilość grup: 1.
  5. Ilość uczestników: do 10 osób.
  6. Ilość godzin szkoleniowych: 18h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
  7. Zamawiający zapewnia wyżywienie dla trenera – obiad oraz przerwę kawową

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

  1. Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy              i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji                  i promocji”.
  2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)      Perspektywy S.C. Tomasz Wojciechowski,Anna Wojciechowska, wpłynęło 17.08.2017, koszt za godzinę 72,22 zł. 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

a)       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)       Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń,

d)      Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia.

 

VII. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:     

a)      Perspektywy S.C. Tomasz Wojciechowski, Anna Wojciechowska 100 pkt. 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Perspektywy S.C. Tomasz Wojciechowski, Anna Wojciechowska oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Protokół sporządzono w dniu 22.08.2017

                                                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                                                 Renata Fijałkowska

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe