Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Monika Noworyta 2017-08-22 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 7/2017

Dyrektora PCPR

z dnia 21.08.2017r.

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

I.  Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

 

Szczegółowy opis zadania:

 1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych - osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakres aktywizacji zawodowej.

 2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez kursy/szkolenia.

 3. Nabycie kwalifikacji i kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

 1. Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
 2. Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 3. Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,
 4. Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, oraz Krajowymi Ramami kwalifikacji,
 5. Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 6. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2016r., poz.645 z późn. zm.),

4. Kwalifikacje i kompetencje potwierdzone będą odpowiednim dokumentem (mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy, zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu) formalny wynik oceny i walidacji (egzamin) przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

5. Uczestnicy projektu w liczbie nie mniej niż 12 osób uzyskają kwalifikacje zawodowe.

6. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

7. Podział zadania:

 

1. podzadanie 1. Indywidualne zajęcia z pedagogiem.

Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu:

- Wsparcie pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. angielski dla klientów PCPR – 10 dzieci (w tym 4 osoby niepełnosprawne)  w przedziale wiekowym 7 - 17 lat, w wymiarze 120 godzin.

- Wsparcie pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka dla klientów PCPR – 12 dzieci (w tym osoby niepełnosprawne) w przedziale wiekowym 7 - 17 lat, w wymiarze 130 godzin, fizyka  i chemia w wymiarze 10 godzin na każdy przedmiot.

- Wsparcie pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. niemiecki dla 2 klientów PCPR – dzieci w wieku 14 lat, w wymiarze 20 godzin.

- Wsparcie pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. polski dla  klientów PCPR – 6 dzieci  w przedziale wiekowym 8 - 17 lat (w tym dzieci niepełnosprawne), w wymiarze 60 godzin.

- Wsparcie tyflopedagoga dla klientów  PCPR – 2 dzieci niepełnosprawnych                            w przedziale wiekowym 3-4 lat w wymiarze 40 godzin w tym 20 godzin z zakresu terapii widzenia.

 

 1. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Realizatora narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Realizatora.
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
 4. Godzina wsparcia wynosi  60 minut.
 5. Osoby realizujące przedmiot usługi muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do nauczania z zakresu realizowanego przedmiotu, przygotowanie  pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami zachowania.
 6. Łączna ilość godzin do zrealizowania wynosi 370.

1. Podzadanie 2. Kursy/szkolenia zawodowe.

1. Szkolenie zawodowe/kurs - nabycie, zmiana, dostosowanie kompetencji, kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub wykazania gotowości do podjęcia zatrudnienia;

2. Należy przewidzieć wszelkie niezbędne materiały umożliwiające prawidłowe przygotowanie do egzaminu oraz koszt niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji szkolenia oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, określonych uprawnień zawodowych lub/i koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

3. Zakresy tematyczne kursów będą obejmować co najmniej: Kurs komputerowy ECDL dla 5UP, Kurs projektowania stron www on line dla 2 UP, Grafik komputerowy dla 1 UP, Kadry i płace dla 1 UP, Sprzedawca magazynier (bez wózka widłowego) dla 1 UP,  Spawacz MIG dla 1 UP, Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla 1 UP, Kurs obsługi wózka widłowego dla 1 UP.

4. Przewiduje się realizację 13 kursów.

 1. Podzadanie 3. Szkolenie grupowe - wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych – z umijętności poruszania się po rynku pracy.  Miejsce realizacji – ośrodek znajdujący się w miejscowości turystycznej - zapewniony przez realizatora zadania. 

1. Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów  grupowych z umiejętności poruszania się po rynku pracy w ilości 18  godzin dydaktycznych (po 6 godzin szkoleniowych dziennie) dla maksymalnie 10 osób.

Szczegółowy zakres szkolenia: Określenie własnych celów życiowych i predyspozycji zawodowych, uświadomienie korzyści z podjęcia zatrudnienia, poszerzenie wiedzy na temat metod rekrutacji i selekcji stosowanych przez pracodawców, poznanie sposobów poszukiwania pracy, tworzenie wizerunku zawodowego w sieci, przygotowanie do kontaktu z pracodawcą poprzez tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej. Zdobycie wiedzy na temat rynku pracy i źródeł informacji istotnych dla realizacji celów zawodowych, oraz  poszerzenie wiedzy na temat sposobów nabywania wiedzy oraz możliwości kształcenia/ nabywania nowych kwalifikacji. Przekazanie wiedzy na temat możliwych obszarów pracy dla uczestników warsztatu, analiza różnych zawodów, czynności zawodowych.

2. Szkolenie będzie realizowane w formie wyjazdowej.

3. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla max 10 uczestników projektu oraz 2 pracowników PCPR.

4. Planowany okres realizacji usługi: 22-24 wrzesień 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji.

5. Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

a)    Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 22.09.17, 23.09.2017 dla maksymalnie 12 osób,

b)   Obiad serwowany (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 22,23,24.09.2017 dla maksymalnie 12osób,

c)    Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 22,23,24.09.2017 dla maksymalnie 12 osób,

d)   Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 22,23.09.17 dla maksymalnie 12 osób,

e)    Wynajem Sali szkoleniowej w dniach 22,23,24.09.17 -  dla maksymalnie 10 osób

f)    Basen w dniach: 22,23,24.09.2017 dla maksymalnie 12 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

6. Ośrodek w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi spełniać następujące warunki:

a)    Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,

b)   Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,

c)    Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,

d)   Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.

e)    Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 22.09.2017 od godziny 8.30 do 24.09.2017 do godziny 16.00.

f)    Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,

g)   Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Oświęcim (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).

 

7. W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

8.Osoby realizujące szkolenie muszą posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń.

9.Realizator zapewni transport dla uczestników szkolenia oraz 2 pracowników socjalnych na miejsce szkolenia i z powrotem.

 

1. Podzadanie 5. Szkolenie grupowe stacjonarne dla dzieci z  rodzin zastępczych -„Alternatywne form spędzania wolnego czasu”.

1. Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów  grupowych z zakresu planowania  i gospodarowania wolnym czasem „Alternatywne form spędzania wolnego czasu” w ilości 24 godzin dydaktycznych (po 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy uczestników projektu ) w miejscowości Oświęcim dla maksymalnie 13 osób. Planowany okres realizacji usługi - 14-15 październik 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Realizacja szkolenia prowadzona będzie równolegle dla dwóch grup wiekowych przez dwóch trenerów:  

Grupa I: 5 dzieci w wieku od 6-10 lat

Grupa II: 8 dzieci w wieku od 12-18 lat

 

W trakcie treningu powinny być poruszane następujące zagadnienia: aktywne spędzanie wolnego czasu, rozsądne planowanie i gospodarowanie czasem, bezpieczne poruszanie się po Social Media, zagrożenia płynące z Internetu.

 1. Termin realizacji szkolenia: 14-15 październik 2017. Zastrzegamy możliwość zmiany terminu realizacji.
 2. Miejsce realizacji szkolenia: zapewnione przez Realizatora na terenie Oświęcimia.
 3. Ilość grup: 2, grupa 1: 5 dzieci w wieku 6-10 lat, grupa 2: 8 dzieci w wieku 12-18 lat,
 4. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 12h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 5. Na potrzeby realizowanego szkolenia Realizator zapewni wyżywienie i wynajem dwóch sal szkoleniowych dla maksymalnie 17 osób (13 uczestników projektu, 2 pracowników PCPR, 2 trenerów)

Usługa obejmuje:

a)Przerwa kawowa w dniach 14.10-15.10.2017r. dla maksymalnie 17 osób (herbata, kawa z dodatkami typu: cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, słodkie przekąski typu ciasteczka, owoce (co najmniej trzy rodzaje).

b) Obiad w formie serwowanej w dniach 14.10-15.10.2017r. dla maksymalnie 17 osób (zupa, drugie danie, napój, deser).

c) Wynajem dwóch sal szkoleniowych w dniach 14.10-15.10.2017

7. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

b) Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

c )Pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 14.10.2017 od godziny 8.30 do 15.10.2017 do godziny 14.30.

8. Osoby realizujące szkolenie muszą posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń.

 

1.Podzadanie 6. Szkolenie grupowe stacjonarne dla dzieci z  rodzin zastępczych „Radzenie sobie z własnymi emocjami”.

1.Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów  grupowych z zakresu radzenia sobie z własnymi emocjami w ilości 24 godzin dydaktycznych (po 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy uczestników projektu) w miejscowości Oświęcim dla maksymalnie 13 osób. Planowany okres realizacji usługi 18-19 listopad 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Realizacja szkolenia z zakresu radzenia sobie z własnymi emocjami dla dwóch grup uczestników:  

Grupa I: 5 dzieci w wieku od 6-10 lat

Grupa II: 8 dzieci w wieku od 12-18 lat

Szczegółowy zakres szkolenia:

a) radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania w grupie i tolerancji,

b) radzenie sobie ze stresem, lękiem i niepowodzeniami, rozumienie emocji i nazywanie ich.

- przyznana forma pomocy związana jest z koniecznością nabycia kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami oraz z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów i trudnościami w formułowaniu wypowiedzi, a także pokonywaniu barier  w komunikacji interpersonalnej.

2. Termin realizacji szkolenia: 18-19.11.2017r.. Zastrzegamy możliwość zmiany terminu realizacji.

 1. Miejsce realizacji szkolenia: zapewnione przez Realizatora na terenie Oświęcimia.
 2. Ilość grup: 2: Grupa I: 5 dzieci w wieku od 6-10 lat Grupa II: 8 dzieci w wieku od 12-18 lat
 3. Ilość uczestników w grupie: do 8 osób.
 4. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 12h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 5. Na potrzeby realizowanego szkolenia Realizator zapewni wyżywienie i wynajem dwóch sal szkoleniowych dla maksymalnie 17osób (13 uczestników projektu, 2 pracowników PCPR i 2 trenerów)

Usługa obejmuje:

Przerwa kawowa w dniach 18.10-19.11.2017 r. dla maksymalnie 17 osób (herbata, kawa z dodatkami typu: cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, słodkie przekąski typu ciasteczka (co najmniej trzy rodzaje), owoce (co najmniej trzy rodzaje).

Obiad w formie serwowanej w dniach 18.11-19.11.2017r. dla maksymalnie 17osób (zupa i drugie danie, napój, deser).

Wynajem dwóch sal szkoleniowych w dniach 18.11-19.11.2017

 1. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

a)    Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

b)   Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

c)    Pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach: 18.11.2017 od godziny 8.30 do 19.11.2016 do godziny 14.30.

 1. Osoby realizujące szkolenie muszą posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń.

 

1. Podzadanie 7. Wsparcie indywidualne Asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wymiarze 120 godzin.

 

1. Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu:

Asystent osoby niepełnosprawnej lub asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Usługa obejmuje przygotowanie opinii dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy na koniec realizacji usługi.

Do zadań osób realizujących zadanie będzie należało miedzy innymi:

- pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego

- organizacja czasu wolnego

- współpraca z rodziną i instytucjami i organizacjami społecznymi.

 

Informacje dodatkowe:

1.Usługa realizowana  będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.

2.Terminy realizacji ustalane przez Zamawiającego w okresie realizacji usługi.

3.Godzina realizacji usługi wynosi 60 minut.

 

Wymagania: Osoby realizujące usługę posiadają udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej lub doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

II.  Metody realizacji zajęć:

 1. praca indywidualna;
 2. zajęcia grupowe;
 3. inne metody.

III. Kontrola realizacji zadania.

 1. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć  dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach przekazanych przez Zleceniodawcę.
 3. Dla każdego uczestnika musi być prowadzona teczka osobowa, w której znajdować się będą wszystkie dokumenty potwierdzające udział w zajęciach, podnoszenie kompetencji  i kwalifikacji, dokumenty potwierdzające otrzymanie materiałów dydaktycznych, kserokopie badań lekarskich niezbędnych w celu odbycia kursu zawodowego, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji.
 4. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadnia muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 

1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 140000,00 zł.

 

V. Zasady  przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.

 1. Podmiot ubiegający się o dotację jako operator musi posiadać doświadczenie
  w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych
  i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  
 2. Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno – finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania
  z jego realizacji.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 31.12.2017 r.

 

VII. Termin i sposób składania ofert.

1.Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym
w rozporządzeniu   Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. 2016 r., poz. 1300.)

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany
w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;

3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

- notariusz.

4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo  do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.

- uzupełnienia o  sprawozdania merytoryczne i finansowe.

7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.

8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. 

9. Oferty należy składać do dnia 13.09.2017 do godziny 9.00 wraz  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera do PCPR w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim (sekretariat).

10. Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu.

 

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert  oraz  termin dokonania wyboru ofert. 

1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia  13.09.2017 o godzinie 10.00.

3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

4.  Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

- możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)

- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego  zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz  uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  (0-10 punków)

- proponowana jakość wykonania danego  zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)

- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Załączniki:

 1. Oferta – wzór
 2. Umowa – wzór

III.  Sprawozdanie – wzór

 

Publikacja:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
 2. Tablica ogłoszeń w PCPR w Oświęcimiu.

 

 

Dyrektor

PCPR w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe