Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia

Monika Noworyta 2017-08-08 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 12 osób w terminie 01-03.09.2017r.

Usługa obejmuje

a)      Przerwa kawowa w dniach 01.09-03.09.2017r. dla maksymalnie 12 osób (herbata, kawa z dodatkami typu: cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, słodkie  przekąski typu ciasteczka, owoce (co najmniej trzy rodzaje).

b)      Obiad serwowany w dniach 01.09-03.09.2017r. dla maksymalnie 12osób (zupa, drugie danie, napój oraz deser).

c)      Wynajem sali szkoleniowej w dniach 01.09-03.09.2017 wyposażonej  w rzutnik multimedialny, ekran, laptop, tablicę flipchart.

II. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Dysponują salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizację usługi.
 2. Pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą od 12.30 do 18.30 w dniu 01.09 oraz od 08.30 do 14.30 w dniach 2.09 i 3.09.
 3. Ośrodek znajduje się na terenie Oświęcimia.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:

a)      Przerwa kawowa za osobę;

b)      Obiad serwowany;

c)      Wynajem Sali szkoleniowej za dzień najmu;

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku   (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (sekretariat) ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 17.08.2017 r. do godz. 09:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe