Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia w formie dogoterapii

Monika Noworyta 2017-06-28 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 26.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia:

Realizacja wsparcia w formie dogoterapii dla - klientów PCPR – 21 dzieci niepełnosprawnych                    w przedziale wiekowym 1,5 - 13 lat, w wymiarze 136 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

II. Warunki współpracy:

  1.     1.              Umowa cywilno-prawna w okresie czerwiec 2017 do 30.11.2017r.
  2.     2.              Wsparcie realizowane będzie w  miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
  3.     3.              Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  4.     4.              Godzina wsparcia wynosi 60 minut.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: -zamieszczono informację na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

  1. Fundacja Kukuryku ul.Świętokrzyska 54, 32-650 Kęty, wpłynęło 20.06.2017 koszt za godzinę 50,00 zł netto 61,50 zł brutto.

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM:

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane:

  1. Udokumentowane kwalifikacje instruktora dogoterapii, uprawniające do realizacji wsparcia.
  2. Wymagane doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
  3. Dokumenty w zakresie certyfikacji psa terapeuty.

 

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

a) z przedłożonego informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

b) wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

VII. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %.

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.      

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)    Fundacja Kukuryku ul.Świętokrzyska 54, 32-650 Kęty 100 pkt.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana zoztała oferta Fundacji Kukuryku, oferta uzyskała największą ilość punktów z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 26.06.2017r.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe