Informacja o wynikach postępowania - Indywidualne poradnictwo psychologa-seksuologa

Monika Noworyta 2017-06-28 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 26.06.2017r.

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Indywidualne poradnictwo psychologa - seksuologa dla – 1 klienta PCPR  w wymiarze 10 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestnika projektu korzystającego ze wsparcia Zleceniobiorcy. 

II. Warunki współpracy

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie czerwiec 2017 – 30.11.2017r.
  2. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę.
  3. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

a)      Agnieszka Wiszniewicz, ul Energetyków 10/15, 41-706 Ruda Ślaska, wpłynęło 20.06.2017 koszt za godzinę 87,20 zł netto, 120 zł brutto.

b)      Alicja Bancer, ul. Garbarska 19/9, 32-600 Oświęcim, wpłynęła 20.06.2017 koszt za godzinę netto 73,00 zł brutto 100,00 zł

 

V. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

Przedstawią dokumenty potwierdzające:

  1. Kwalifikacje uprawniające do realizacji psychoterapii z zakresu seksuologii (kopie dyplomów, certyfikatów).
  2. Doświadczenie w realizacji psychoterapii na rzecz młodzieży (CV).

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli Wykonawca przedstawi dokument (np. referencje) wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Zamawiający, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę .

 

VII.Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)      Alicja Bancer, ul. Garbarska 19/9, 32-600 Oświęcim -  100pkt.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Pani Alicji Bancer, oferta uzyskała największą ilość punktów, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 26.06.2017r.

 

 

                                                                                                                                Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe