Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenie warsztatów grupowych z umiejętności komunikacyjnych

Monika Noworyta 2017-06-08 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

1.Opis przedmiotu usługi:

Realizacja szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych dla dwóch grup:  

Grupa I: 5 dzieci w wieku od 6-10 lat

Grupa II: 5 dzieci w wieku od 12-18 lat

 

Przeprowadzenie warsztatów  grupowych z umiejętności komunikacyjnych w ilości 24 godzin dydaktycznych (po 12 godzin dydaktycznych dla 2 grup uczestników projektu ) w miejscowości Oświęcim dla 10 osób. Planowany okres realizacji usługi -czerwiec 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

 

W trakcie treningu powinny być poruszane następujące zagadnienia: style komunikowania się, bariery w  komunikacji, doskonalenie porozumiewania się, pozbywanie się sprzeczności między gestami a słowami, funkcjonowanie w grupie, komunikacja między dzieckiem a rodzicem, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej.

 

2. Warunki współpracy:

  1. Umowa cywilno - prawna.
  2. Termin realizacji szkolenia: 20-21.06.2017
  3. Miejsce realizacji szkolenia: zapewnione przez Zamawiającego na terenie Oświęcimia.
  4. Ilość grup: 2, grupa 1: 5 dzieci w wieku 6-10 lat, grupa 2, 5 dzieci w wieku 12-18 lat,
  5. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 12h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
  6. Wykonawca musi zapewnić realizację usługi szkoleniowej dla 2 grup.
  7. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  8. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni: sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)      Leszek Pierzchała, ul. Śniadeckiego 45/12, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 29.05.2017, koszt za godzinę 70 zł. brutto.

b)      Adeszkolenia Kasprzak & Rachlewicz, ul. Kraśińskiego 29, 40-019 Katowice, wpłynęło 26.05.2017, koszt za godzinę: 250 zł.

c)      Perspektywy s.c., wpłynęło 25.05.2017, koszt za godzinę 129,00 zł. 

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

a)      Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. z wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: psychologia, socjologia, socjoterapia, pedagogika i pokrewne.

b)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)      Wykonawca posiada minimum doświadczenie w realizacji szkoleń,

d)     Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

Wykonawcy przedstawili oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

VII. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)      Leszek Pierzchała, 100 pkt.

b)      Adeszkolenia Kasprzak & Rachlewicz, 28 pkt.

c)      Perspektywy s.c., 54,26 pkt. 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Pana Leszek Pierzchała, oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

                                                                                                                    Dyrektor PCPR

 

                                                                                                                 Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe