Informacja o wynikach postępowania- Rehabilitacja indywidualna (ćwiczenia Metodą Vojty)

Monika Noworyta 2017-06-08 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

Rehabilitacja indywidualna uczestnika projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” 1 osoby niepełnosprawnej w wieku 10 lat.

Usługa obejmuje następujące zabiegi:

 

  1. 1.      Ćwiczenia Metodą Vojty – 20 zabiegów

 

II. Warunki współpracy:

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie czerwiec 2017 do 30.11.2017.
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)    Gabinet Odnowy Bilogicznej i Rehablitacji Narządu Ruch Piotr Zemła, ul. Chemików 2,

32-600 Oświęcim, wpłynęło 02.06.2017, koszt realizacji 1400,00 zł., miejsce realizacji: ul.Jarosława Dąbrowskiego 70,  32-600 Oświęcim  

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM:

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

  1. Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi musi znajdować się na terenie powiatu oświęcimskiego.
  2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji wymienionych w pkt I rozeznania.
  3. Wykonawca posiada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów wymienionych w pkt I.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

Oświadczenia zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 02.06.2017 poproszono Wykonawcę o dostarczenie dokumentów potwierdzających uprawnienia do pracy metodą Vojty. Wykonawca nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w związku z tym oferta nie podlega dalszej ocenie.

Ze względu na brak ofert spełniających wymogi udziału w postępowaniu, postępowanie pozostaje nie rozstrzygnięte.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe