Informacja o wynikach postępowania - Rehabilitacja indywidualna

Monika Noworyta 2017-06-08

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia:

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

 

II. Usługa obejmuje następujące zabiegi:

 

 1. 1.      Ćwiczenia ogólnousprawniające –  140 zabiegów
 2. 2.      Ćwiczenia redukujące masę ciała – 20 zabiegów
 3. 3.      Ćwiczenia Metodą PNF – 240 zabiegów
 4. 4.      Ćwiczenia Metodą Bobath  –  zabiegów 140
 5. 5.      Ćwiczenia manualne dłoni – 40 zabiegów
 6. 6.      Ćwiczenia izometryczne mięśni szyi – 20 zabiegów
 7. 7.      Ćwiczenia oddechowe – 20 zabiegów
 8. 8.      Doskonalenie chodu – 20 zabiegów
 9. 9.       Masaż mięśni grzbietu – 120 zabiegów

10.  Masaż kk. d – 40 zabiegów

11.  Masaż kkg kkd – 20 zabiegów

12.  Masaż obręczy barkowej – 40 zabiegów

13.  Masaż kręgosłupa l-s – 20 zabiegów

14.  Masaż kręgosłupa c-l – 40 zabiegów

15.  Masaż stopy – 20 zabiegów

16.  Masaż dłonie – 20 zabiegów

17.  Laser kręgosłupa l-s – 20 zabiegów

18.  Laser na bliznę pooperacyjną – 40 zabiegów

19.  Laser na bliznę pourazową okolicy talerza biodrowego – 20 zabiegów

20.  Pionizacja – 40 zabiegów

21.  Elektrostymulacja mięśni pośladkowych – 20 zabiegów

22.  Ćwiczenie czynno-bierne i redresyjne prawego łokcia – 20 zabiegów

23.  Ćwiczenia czynno bierne 4kk – 20 zabiegów

24.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu kkg – 20 zabiegów

25.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu 4kk – 20 zabiegów

26.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu z dawkowanym oporem kgp – 20 zabiegów

27.  Magnetronik

- lewe ramię – 20  zabiegów

- staw kolanowy lewy – 20 zabiegów

- kręgosłupa l-s – 20 zabiegów

- stopy – 20 zabiegów

- prawego łokcia – 20 zabiegów 

III. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie czerwiec 2017 do 30.11.2017.
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 

IV. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

V. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

 1. Studio Rehabilitacyjno-Gimnastyczne Bio-reh s.c. Agnieszka Iskrowicz-Bałys, Urszula Brania, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 05.06.2017, koszt realizacji  25 400,00 zł. brutto, miejsce realizacji: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim.
 2. Gabinet Odnowy Bilogicznej i Rehablitacji Narządu Ruch Piotr Zemła, ul. Chemików 2,

32-600 Oświęcim, wpłynęło 02.06.2017, koszt realizacji 34000,00 zł., miejsce realizacji:

ul. Jarosława Dąbrowskiego 70, Oświęcim  

 

 1. VI.   Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a- f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VII.Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi musi znajdować się na terenie powiatu oświęcimskiego.
 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji.
 3. Wykonawca posada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów wymienionych w pkt I.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

Oświadczenia zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

VIII. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

1.W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

b)      Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową – 10 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

2.Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

3.Punkty za kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Nie posiada umowy z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 0 pkt.

Posiada umowę z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt. Punkty się nie sumują.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

Ocena ofert:

a)      Studio Rehabilitacyjno Gimnastyczne Bio-reh s.c.: 90 + 0 = 90 pkt.

b)      Gabinet Odnowy Bilogicznej i Rehablitacji Narządu Ruch Piotr Zemła: 67,24 + 0 = 67,24 

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Studio Rehabilitacyjno Gimnastyczne Bio-reh s.c., z Wyknawcą zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017r.

 

                                                                                                                                     Dyrektor PCPR

Renata Fijałkowska