Informacja o wynikach postępowania - Rehabilitacja indywidualna (ćwiczenia Metodą FED)

Monika Noworyta 2017-06-08 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

 

Usługa obejmuje następujące zabiegi:

 

 1. 1.      Rehabilitacja Metodą FED – 10 sesji

II. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie czerwiec 2017 do 30.11.2017.
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

 1. Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój, wpłynęło 02.06.2017, koszt realizacji  1000,00 zł. brutto, miejsce realizacji: ul. Uzdrowiskowa 49, 43-230 Goczałkowice Zdrój,.

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji wymienionych w pkt I.
 2. Miejsce wykonywania usługi rehabilitacyjnej znajduje się w odległości maksymalnie do 40 km od miejscowości Oświęcim.
 3. Wykonawca posiada pomieszczenie i wyposażenie pozwalające na realizację usług wskazanych w pkt I.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

Oświadczenia zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Miejsce realizacji znajduje się w odległości do 40 km od miejscowości Oświęcim.

 

VII.Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

b)      Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową – 10 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

 

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Nie posiada umowy z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 0 pkt

Posiada umowę z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt. Punkty się nie sumują.

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

Ocena ofert:

a)      Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój: 90 + 10 = 100 pkt.

 

 

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

 

Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

 

Usługa obejmuje następujące zabiegi:

 

 1. 1.      Rehabilitacja Metodą FED – 10 sesji

II. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie czerwiec 2017 do 30.11.2017.
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

 1. Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój, wpłynęło 02.06.2017, koszt realizacji  1000,00 zł. brutto, miejsce realizacji: ul. Uzdrowiskowa 49, 43-230 Goczałkowice Zdrój,.

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji wymienionych w pkt I.
 2. Miejsce wykonywania usługi rehabilitacyjnej znajduje się w odległości maksymalnie do 40 km od miejscowości Oświęcim.
 3. Wykonawca posiada pomieszczenie i wyposażenie pozwalające na realizację usług wskazanych w pkt I.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

Oświadczenia zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Miejsce realizacji znajduje się w odległości do 40 km od miejscowości Oświęcim.

 

VII.Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

b)      Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową – 10 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

 

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Nie posiada umowy z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 0 pkt

Posiada umowę z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt. Punkty się nie sumują.

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

Ocena ofert:

a)      Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój: 90 + 10 = 100 pkt.

 

 

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

 

Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe