Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B”

Monika Noworyta 2017-06-09 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla uczestników projektu – maksymalnie 9 osób klientów PCPR w tym 2 osób niepełnosprawnych.

 

II. Warunki współprac:

 

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca do 30.11.2017.
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia

 

  1. III.   Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

1.Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego OMNIBUS, Jan Garlacz, ul. Długa 50, 43-300 Bielsko, wpłynęło 31.05.2017,

a)    koszt za kurs za osobę pełnosprawną 1845,00 zł. brutto x7=12915,00 zł

b)    koszt kursy na osobę niepełnosprawną 2125,00 zł brutto x 2=4250,00 zł

Łącznie: 17 165,00 zł.

Miejsce realizacji kursu ul. Sobieskiego 19, 32-650 Kęty

2.Ośrodek szkolenia kierowców EL-MOT Jan Cempiel, ul. Ł.Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 31.05,2017,

a) koszt za osobę 1620,00 zł, łączny koszt 9 x 1620,00zł = 14 580,00 zł.

Miejsce realizacji kursu: ul. Ł. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim.

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM:

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane:

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa oraz Standardy RPO nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. posiadają salę szkoleniową, utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdami do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki.  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
f) przedstawią program i harmonogram szkolenia

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w pkt. III, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

Wykonawcy przedstawili oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

VII.Informacje o wymogach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:

 

1.W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

b)      doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

2.Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

3.Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 5 osób dla których przeprowadzono kurs – 5 pkt

Powyżej 5 osób dla których przeprowadzono kurs – 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

Weryfikacja na podstawie oświadczenie Wykonawcy.

 

4.Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)      Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego OMNIBUS, Jan Garlacz, 76,45 10 =  86,45 pkt.

b)      Ośrodek szkolenia kierowców EL-MOT, Jan Cempiel, 90 + 10 = 100 pkt.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Ośrodek Szkolenia Kierowców EL-MOT, oferta uzyskała największą ilość punktów z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

 

Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe