Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B”

Monika Noworyta 2017-06-08

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla uczestnika projektu –1 osoby niepełnosprawnej klienta PCPR.

 

II. Warunki współpracy:

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca do 30.11.2017.
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

a)        Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego OMNIBUS Jan Garlacz, ul. Długa 50, 43-300 Bielsko, wpłynęło 02.06.2017, koszt za kurs za osobę 2180,00 zł. brutto. Miejsce realizacji kursu ul. Sobieskiego 19, 32-650 Kęty

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM:

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane:

a) posiadają samochód do nauki jazdy wyposażony w sprzęgło automatyczne, pedał hamulca pod całą stopę, przyspieszenie ręczne;

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa oraz Standardy RPO nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. posiadają salę szkoleniową, utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdami do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
f) przedstawią program i harmonogram szkolenia Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

Wykonawca przedstawił oświadczenia potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

VII. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)   Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego OMNIBUS Jan Garlacz -100 pkt.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego OMNIBUS,

Jan Garlacz, oferta uzyskała największą ilość punktów z Wykonawcą zostanie podpisana umowa

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

 

 

                                                                                                                             Dyrektor PCPR  

 

Renata Fijałkowska