Informacja o wynikach postępowania - Zapewnienie wyżywienia i wynajem dwóch sal szkoleniowych

Monika Noworyta 2017-06-08 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

1.Opis przedmiotu usługi:

Zapewnienie wyżywienia i wynajem dwóch sal szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 14 osób- uczestników projektu w terminie 20-21.06.2017r.

Usługa obejmuje:

a)      Przerwa kawowa w dniach 20.06-21.06.2017r. dla maksymalnie 14 osób (herbata, kawa z dodatkami typu: cukier, mleko, cytryna, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, słodkie przekąski typu ciasteczka (co najmniej trzy rodzaje), słone przekąski (co najmniej trzy rodzaje), owoce (co najmniej trzy rodzaje).

b)      Obiad w formie szwedzkiego stołu w dniach 20.06-21.06.2017r. dla maksymalnie 14 osób, 2 rodzaje zup i drugie danie do wyboru (wegetariańskie i mięsne), 2 rodzaje sałatek , napoje (soki, woda gazowana i niegazowana), deser.

c)      Wynajem dwóch sal szkoleniowych w dniach 20.06-21.06.2017 wyposażonych w rzutnik multimedialny, ekran, laptop, tablicę flipchart

 

II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

III. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

  1. Miasto Oświęcim MOSIR, ul. Zaborska 2, 32-600 Oswięcim, wpłynęło 29.05.2017,

Koszty realizacji usługi:

a)      Przerwa kawowa za osobę: netto: 27,33, brutto: 31,43 zł.

b)      Obiad w formie szwedzkiego stołu: netto: 58,86, brutto: 63,57 zł.

c)      Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę: netto: 162,60, brutto: 200 zł.

 

IV. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM:

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

V. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

  1. Dysponują dwoma salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizację usługi.
  2. Pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 20.06 -21.06.2017 od godziny 8.30 do godziny 14.30.
  3. Ośrodek znajduje się na terenie Oświęcimia.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

Wykonawca przedstawił oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

VI. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Miasto Oświęcim MOSIR, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017r.

 

Dyrektor PCPR

 

 

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe