Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia w formie hipoterapii

Monika Noworyta 2017-06-08 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia:

Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla - klientów PCPR – 30 dzieci w tym 24 niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 1,5 - 14 lat, w wymiarze 320 zajęć. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

II. Warunki współpracy:

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwiec 2017 do 30.11.2017r.
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  4. Czas trwania jednych zajęć wynosi 30 minut.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

a)      Ośrodek IKARION, ul. Powstańców Śląskich 1d/6, 32-660 Chełmek, wpłynęło 02.06.2017, koszt za zajęcia 30,00 zł. brutto.

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

  1. Udokumentowane kwalifikacje hipoterapeuty, uprawniające do realizacji wsparcia.
  2. Wymagane doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
  3. Wymagane zaplecze do prowadzenia hipoterapii – zadaszona hala.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

a)      z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada zakresowi wymaganiom określonym w pkt.1i2.

b)      wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

VII.Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)Ośrodek IKARION - 100 pkt

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Wybrana została oferta Ośrodek IKARION, oferta uzyskała największą ilość punktów z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

 

Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe