Informacja o wynikach postępowania - Realizacja kursu języka francuskiego

Monika Noworyta 2017-06-08 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Realizacja kursu języka francuskiego dla – klienta PCPR – 1 dziecka w wieku 14 lat w wymiarze 40 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestnika projektu korzystającego ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

II. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca do 30.11.2017.
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
 3. W przypadku realizacji zajęć w formach grupowych zajęcia będą w grupach nie większych niż 6 osób.
 4. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
 5. Godzina wsparcia wynosi  60 minut.
 6. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe.
 7. Szkolenie zakończy się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatów/zaświadczeń.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 1. Szkoła Języków Obcych Akademia Nauki, ul. Dąbrowskiego 3, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 26.05.2017 cena: 64,00 zł brutto za zajęcia 60 min.
 2. Centrum Nauczania Języka Angielskiego LINGUA Lucyna Momot, 32-600
  Oświęcim, Plac Kościuszki 14, wpłynęło 24.05.2017 cena: 50,00 zł brutto za zajęcia 60 min.

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka francuskiego oraz zaplecze wykwalifikowanych osób prowadzących.
 2. Wymagane doświadczenie w pracy z zakresu realizowanego przedmiotu.

Wymagane doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia. 

Wykonawcy przedstawili oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

VII. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)      Szkoła Języków Obcych Akademia Nauki– 78,13 pkt.

b)      Centrum Nauczania Języka Angielskiego LINGUA Lucyna Momot – 100 pkt.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Centrum Nauczania Języka Angielskiego LINGUA Lucyna Momot, z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017                                                                      Dyrektor PCPR

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe