Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia w formie dogoterapii

Monika Noworyta 2017-06-08 drukuj

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 Oświęcim 06.06.2017r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia:

Realizacja wsparcia w formie dogoterapii dla - klientów PCPR – 21 dzieci niepełnosprawnych  w przedziale wiekowym 1,5 - 13 lat, w wymiarze 210 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

  1. Wsparcie realizowane będzie w  miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
  2. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  3. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.

 

II. Warunki współpracy: 

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie czerwiec 2017 do 30.11.2017.
  2. Istnieje możliwość podziału zlecenia.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informację na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

  1. Dariusz Czyżycki, ul. Szymanowskiego 2/3/3, 32-620 Brzeszcze, wpłynęło 05.06.2017 godzina 08.50, koszt za godzinę 149,00 zł.

 

V.Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM:

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

VI. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane:

 

  1. Udokumentowane kwalifikacje instruktora dogoterapii, uprawniające do realizacji wsparcia.
  2. Wymagane doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
  3. Dokumenty w zakresie certyfikacji psa terapeuty.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

a) z przedłożonego informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

b) wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

VII. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%    przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)      Dariusz Czyżycki – 100 pkt.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

 

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Pana Dariusza Czyżyckiego.

 

Ze względu na wysoki koszt realizacji usługi, który zdaniem zamawiającego przewyższa stawki rynkowe - biorąc pod uwagę koszty realizacji usługi z roku poprzedniego, zamawiajacy nie decyduje się na zawarcie umowy z wykonacą i kierując się zasadą racjonalności ponoszonych wydatków postanawia ponowić ogłoszenie, mając nadzieję iż uda się uzyskać korzystniejsze finansowo warunki realizacji usługi.

 

Protokół sporządzono w dniu 06.06.2017

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe