Zaproszenie do złożenia oferty - Rehabilitacja indywidualna

Monika Noworyta 2017-05-26

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I Opis przedmiotu zamówienia

 

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

 Usługa obejmuje następujące zabiegi:

 

 1. 1.      Ćwiczenia ogólnousprawniające –  140 zabiegów
 2. 2.      Ćwiczenia redukujące masę ciała – 20 zabiegów
 3. 3.      Ćwiczenia Metodą PNF – 240 zabiegów
 4. 4.      Ćwiczenia Metodą Bobath  –  zabiegów 140
 5. 5.      Ćwiczenia manualne dłoni – 40 zabiegów
 6. 6.      Ćwiczenia izometryczne mięśni szyi – 20 zabiegów
 7. 7.      Ćwiczenia oddechowe – 20 zabiegów
 8. 8.      Doskonalenie chodu – 20 zabiegów
 9. 9.       Masaż mięśni grzbietu – 120 zabiegów

10.  Masaż kk. d – 40 zabiegów

11.  Masaż kkg kkd – 20 zabiegów

12.  Masaż obręczy barkowej – 40 zabiegów

13.  Masaż kręgosłupa l-s – 20 zabiegów

14.  Masaż kręgosłupa c-l – 40 zabiegów

15.  Masaż stopy – 20 zabiegów

16.  Masaż dłonie – 20 zabiegów

17.  Laser kręgosłupa l-s – 20 zabiegów

18.  Laser na bliznę pooperacyjną – 40 zabiegów

19.  Laser na bliznę pourazową okolicy talerza biodrowego – 20 zabiegów

20.  Pionizacja – 40 zabiegów

21.  Elektrostymulacja mięśni pośladkowych – 20 zabiegów

22.  Ćwiczenie czynno-bierne i redresyjne prawego łokcia – 20 zabiegów

23.  Ćwiczenia czynno bierne 4kk – 20 zabiegów

24.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu kkg – 20 zabiegów

25.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu 4kk – 20 zabiegów

26.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu z dawkowanym oporem kgp – 20 zabiegów

27.  Magnetronik

- lewe ramię – 20  zabiegów

- staw kolanowy lewy – 20 zabiegów

- kręgosłupa l-s – 20 zabiegów

- stopy – 20 zabiegów

- prawego łokcia – 20 zabiegów 

 

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna realizowana w okresie od podpisania umowy do 20.12.2017
 2. Usługa realizowana w pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.

 

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi musi znajdować się na terenie powiatu oświęcimskiego.
 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji.
 3. Wykonawca posada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów wymienionych w pkt I.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

b)      Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową – 10 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” zostaną

 

 

 1. przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Nie posiada umowy z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 0 pkt

Posiada umowę z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt. Punkty się nie sumują.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę netto i brutto każdego z zabiegów wymienionych w pkt 1 – opis przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (sekretariat) ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 05.06.2017 r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi oraz ilości zabiegów. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Dyrektor PCPR Oświęcim

Renata Fijałkowska