Informacja o wynikach postępowania - Indywidualna diagnoza potrzeb z zakresu realizacji terapii FAS

Monika Noworyta 2017-05-25 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 25.05.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenia Indywidualnej Diagnozy Potrzeb  z zakresu potrzeby realizacji terapii FAS dla 1 dziecka w wieku 14 miesięcy. Usługa obejmuje przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności wsparcia Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Wykonawcy.

 

II Warunki współpracy

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie od 25.05.2017 do 30.11.2017
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 

III Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

  1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)      ITEM Treningi i szkolenia Teresa Jadczak-Szumiło, ul. Sienkiewicza 27, 34-300 Żywiec, wpłynęło 21.05.2017, koszt za osobę 1050,00 zł. brutto.

 

  1. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

  1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

  1. Posiadają udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy FAS oraz posiadają zaplecze wykwalifikowanych osób prowadzących.
  2. Posiadają  doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy FAS na rzecz dzieci.

Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

  1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

 

a)      ITEM Treningi i szkolenia Teresa Jadczak-Szumiło - 100 pkt

 

  1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

 

Wybrana została oferta ITEM Treningi i szkolenia Teresa Jadczak-Szumiło. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 25.05.2017

 

Dyrektor PCPR Oświęcim

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe