Informacja o wynikach postępowania - Realizacja kursu języka angielskiego

Monika Noworyta 2017-05-23 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Realizacja kursu języka angielskiego  dla maksymalnie 7 osób- klientów PCPR w wymiarze średnio 40 godzin na osobę. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

II. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od maj do 30.11.2017.
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
 3. W przypadku realizacji zajęć w formach grupowych zajęcia będą w grupach nie większych niż 6 osób.
 4. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
 5. Godzina wsparcia wynosi  60 minut.
 6. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe.
 7. Szkolenie zakończy się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatów/zaświadczeń.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

a)      Szkoła języków obcych – Akdemia Nauki, ul. Dąbrowskiego 3, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 19.05.2017, koszt za godzinę 17 zł. brutto.

 

 1. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo                 z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych                 w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy                     z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych                           w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne co potwierdzają złożone oświadczenia.

 

IV. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego oraz zaplecze wykwalifikowanych osób prowadzących.
 2. Wymagane doświadczenie w pracy z zakresu realizowanego przedmiotu.

Wymagane doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia. 

Brak wymaganych oświadczeń – oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Ze względu na brak ofert postępowanie nie może zostać rozstrzygnięte.

 

Protokół sporządzono w dniu 23.05.2017

 

Dyrektor PCPR

Renata Fiałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe