Informacja o wynikach postępowania - Realizacja terapii integracji sensorycznej z fizjoterapią

Monika Noworyta 2017-05-23 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Realizacja Terapii Integracji Sensorycznej z fizjoterapią – dla klientów PCPR – 14 dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 1,5 - 10 lat w wymiarze 350 godzin. Na realizację usługi składa się terapia integracji sensorycznej prowadzona przez psychologa                                             z uprawnieniami terapeuty si oraz zajęcia fizjoterapeutyczne. Usługa obejmuje przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności wsparcia Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Wykonawcy.

 

II. Warunki współpracy

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie maj 2017 do 30.11.2017r. 
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informację na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

  1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)      Re-active Fizjoterapia Klaudia Wyrobiec, ul. Unii Europejskiej 10, wpłynęło 22.05.2017 godzina 08.00 , koszt za godzinę 65 zł. brutto.

 

  1. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo              z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych          w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy                     z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych                          w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne co potwierdzają złożone oświadczenia.

 

IV. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

  1. Posiadają udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia terapii Si oraz zaplecze wykwalikowanych prowadzących :

- Psychologa z certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej II stopnia

- Magistra  fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym

  1. Posiadają  doświadczenie w przeprowadzaniu terapii integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej dzieci z różnymi dysfunkcjami, chorobami neurologicznymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

a)      z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1.

b)      wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

V. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

 

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

a)      Re-active Fizjoterapia Klaudia Wyrobiec – 100 pkt.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru :

 

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Pani Klaudii Wyrobiec, z wyknawcą zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 23.05.2017

 

Dyrektor PCPR

 

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe