Informacja o wynikach postępowania - Komunikacja alternatywna

Monika Noworyta 2017-05-23 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Komunikacja alternatywna 60 h dla 3 osób niepełnosprawnych ( 20 godzina na osobę) w przedziale wiekowym od 8-11 lat - celem udzielenia pomocy w porozumiewaniu się osobie niemówiącej lub posługującej się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań komunikacja
alternatywna używa znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli),
znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np.
przedmiotów). Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

II. Warunki współpracy

  1. Umowa cywilno-prawna w okresie od maj 2017 do 30.11.2017
  2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  4. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.
  5. Wykonawca może złożyć ofertę cząstkową na realizację usługi.

 

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

  1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)      Joanna Zając, ul. Sienna 3, 32-626 Jawiszowice, wpłynęło 15.05.2017, koszt za godzinę 70 zł. brutto, proponowana ilość godzin: 20

b)      Joanna Żabińska-Koster, ul. Włosieńska 53, 32-608 Osiek, wpłynęło 17.05.2017, koszt za godzinę 70 zł. brutto, proponowana ilość godzin: 40

 

III. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika  kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo                    z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych                      w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy                               z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych                                  w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne co potwierdzają złożone oświadczenia.

 

IV. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

1.Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji wsparcia z zakresu komunikacji alternatywnej metodą Makaton.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie, iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1.

Wykonawcy przedstawili dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

2.Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:            

a)      Joanna Zając -100 pkt

b)      Joanna Żabińska-Koster – 100 pkt.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Biorąc pod uwagę planowaną do realizacji ilość godzin oraz ilość godzin deklarowaną do realizacji przez wykonawców, usługa zostanie zlecona obu wykonawcom. Z wykonawcami zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 23.05.2017

 

Dyrektor PCPR

Renta Fijałkowska 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe