Informacja o wynikach postępowania - Indywidualna diagnoza potrzeb

Monika Noworyta 2017-05-23 drukuj

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

  

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

I. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, dla uczestników projektu,  9 osób w tym 4 osoby niepełnosprawne, w wymiarze 3 godziny na osobę. Specjalista analizował będzie indywidualne predyspozycje UP w zakresie aktywizacji zawodowej. Specjalista opracuje Indywidualną Ścieżkę Udziału  w projekcie dla każdego UP  z uwzględnieniem możliwości objęcia wsparciem określonym we wniosku  o dofinansowanie projektu.

 

II. Warunki współpracy

  1. Umowa cywilno - prawna w okresie od 22.05.2017 do dnia 25.05.2017
  2. Wsparcie realizowane będzie w pomieszczeniach udostępnionych przez PCPR Oświęcim lub w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
  3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  1. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.

 

  1. III.    Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informację na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

  1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

Alicja Włodarczyk, ul. Górnicza 10/14, 43-225 Wola, wpłynęło 19.05.2017, koszt za godzinę 50 zł. brutto.

 

  1. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w podrozdziale 6.6.2 pkt 2 lit a Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo                 z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych                 w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy              z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych                            w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne co potwierdzają złożone oświadczenia.

 

  1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

Udokumentowane kwalifikacje doradcy zawodowego oraz minimum 3 letnie doświadczenie               w pracy na stanowisku doradcy zawodowego.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna, że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

a)      z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1.

b)      wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz referencje.

 

  1. V.       Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:            

  1. Alicja Włodarczyk, ul. Górnicza 10/14, 43-225 Wola– 100 pkt.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Pani Alicji Włodarczyk, z wyknawcą zostanie zawarta umowa.

 

Protokół sporządzono w dniu 22.05.2017

 

Dyrektor PCPR

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe