Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B”

Monika Noworyta 2017-05-23 drukuj

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla maksymalnie 9 osób klientów PCPR - uczestników projektu w tym 2 osób niepełnosprawnych.

II. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do 30.112017
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa oraz Standardy RPO nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. posiadają salę szkoleniową, utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdami do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
f) przedstawią program i harmonogram szkolenia

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w pkt. III, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

b)      doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 5 osób dla których przeprowadzono kurs – 5 pkt

Powyżej 5 osób dla których przeprowadzono kurs – 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenie Wykonawcy.

 

 1. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
  a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. Należy podać cenę za osobę oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia na osobę.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (sekretariat),  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 01.06.2017 do godz. 9.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny

w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe