Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenie warsztatów grupowych z umiejętności komunikacyjnych

Monika Noworyta 2017-05-19 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów  grupowych z umiejętności komunikacyjnych w ilości 24 godzin dydaktycznych (po 12 godzin dydaktycznych dla 2 grup uczestników projektu ) w miejscowości Oświęcim dla 10 osób. Planowany okres realizacji usługi -czerwiec 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

1.Opis przedmiotu usługi:

Realizacja szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych dla dwóch grup:  

Grupa I: 5 dzieci w wieku od 6-10 lat

Grupa II: 5 dzieci w wieku od 12-18 lat

 

W trakcie treningu powinny być poruszane następujące zagadnienia: style komunikowania się, bariery w  komunikacji, doskonalenie porozumiewania się, pozbywanie się sprzeczności między gestami a słowami, funkcjonowanie w grupie, komunikacja między dzieckiem a rodzicem, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej.

 

2. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 20-21.06.2017
 3. Miejsce realizacji szkolenia: zapewnione przez Zamawiającego na terenie Oświęcimia.
 4. Ilość grup: 2, grupa 1: 5 dzieci w wieku 6-10 lat, grupa 2: 5 dzieci w wieku 12-18 lat,
 5. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 12h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 6. Wykonawca musi zapewnić realizację usługi szkoleniowej dla 2 grup.
 7. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 8. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni: sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. z wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: psychologia, socjologia, socjoterapia, pedagogika i pokrewne.

b)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)      Wykonawca posiada minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń,

d)      Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

4. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy: 

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 3,
 2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji (CV).
 3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników dla każdej z grup.

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 29.05.2017 do godz. 09.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe