Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B”

Monika Noworyta 2017-05-19 drukuj

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla uczestnika projektu –1 osoby niepełnosprawnej klienta PCPR.

II. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca do 30.11.2017.
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia

 III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają samochód do nauki jazdy wyposażony w sprzęgło automatyczne, pedał hamulca pod całą stopę, przyspieszenie ręczne;

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa oraz Standardy RPO nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. posiadają salę szkoleniową, utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdami do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
f) przedstawią program i harmonogram szkolenia

 Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. Należy podać cenę za godzinę oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście                      
w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 29.05.2017 do godz. 9.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy                 
  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe