Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii integracji sensorycznej z fizjoterapią

Monika Noworyta 2017-05-12

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja Terapii Integracji Sensorycznej z fizjoterapią – dla klientów PCPR – 14 dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 1,5 - 10 lat w wymiarze 350 godzin. Na realizację usługi składa się terapia integracji sensorycznej prowadzona przez psychologa  z uprawnieniami terapeuty si oraz zajęcia fizjoterapeutyczne. Usługa obejmuje przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności wsparcia Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Wykonawcy.

II. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie maj 2017 do 30.11.2017.  
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 1. Posiadają udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia terapii Si oraz zaplecze wykwalikowanych prowadzących :

- Psychologa z certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej II stopnia

- Magistra  fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym

 1. Posiadają  doświadczenie w przeprowadzaniu terapii integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej dzieci z różnymi dysfunkcjami, chorobami neurologicznymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

a)      z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1.

b)      wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. Należy podać cenę za godzinę oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 22.05.2017 godz. 9.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska