Otwarty konkurs ofert 8 lutego 2017 r.

Joanna Sermak 2017-12-01 drukuj

Załącznik do uchwały nr 15/441/2017

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 07.02.2017 r.


OTWARTY KONKURS OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 08.02.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych


w tym m.in.:

  •  organizację zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego,
  •  uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, imprezach kulturalnych, terapii zajęciowej poza powiatem,
  •  organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,
  •  prowadzenie terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej i innych


Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel: 45 000,00 zł
Termin składania ofert:  do 10 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 33 844 97 03, 33 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
RODZAJ ZADANIAWarunki realizacji zadania
Celem udzielenia dotacji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, likwidację barier w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
TERMINY:
1.Zadanie publiczne może być realizowane od 1 stycznia 2017 r., od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 2

2.Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.

Powyższy zapis nie stanowi gwarancji przyznania dotacji. 
Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2017 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 1032-602 Oświęcim
Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
„Wzór opisu koperty”

Nazwa organizacji 

„KONKURS OFERT 2017” 

 

  Nazwa zadania

 

3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844 97 03, 33 844-97-14, Joanna Sermak, Barbara Leszczyńska
4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Uwaga! Nowe wzory ofert!W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.Wzór wypełnienia oferty- w załączeniu do ogłoszenia

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji. 

6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.


TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
1.Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie.

2.Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

3.W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego. 

4.Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy. 

5.Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.

6.W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.

7.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

8.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. 

9.Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). 

10.Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. 

11.Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

12.Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

13.Termin dokonania wyboru ofert – do końca kwietnia 2017 roku.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp kryterium 
punkty
1 Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków  0-4
2 Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie 0-4
3 Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych 0-4
4 Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy 0-12


Informacja o zrealizowanych w roku w 2015 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Rodzaj zadania  ogółem                                   Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych  10 000,00 zł  10 000,00 zł   Informacja o realizowanych w roku 2016 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Rodzaj zadania ogółem                             Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 42 000,00 zł  42 000,00 zł Załączniki

1.Wzór oferty

2.Wzór umowy

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe