PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: ASERTYWNOŚĆ I BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.

Monika Noworyta 2016-11-29

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim29.11.2016

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia:

Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: ASERTYWNOŚĆ I BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.

Realizacja szkolenia w ramach projektu dla dwóch grup: 4 dzieci w wieku 13-18 lat oraz 4 dzieci w wieku 7 – 11 lat, z zakresu: ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 02-04.12.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewnione przez Zamawiającego na w odległości maksymalnie 100 kilometrów od Oświęcimia.
 4. Ilość grup: 3: grupa 1: 7 osób dorosłych, grupa 2: 4 dzieci w wieku 13-18 lat, grupa 3: 4 dzieci w wieku 7 – 11 lat.
 5. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 18h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 6. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 7. Wykonawca musi zapewnić realizację usługi szkoleniowej dla 3 grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.

Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)      Przemysław Kubów, wpłynęło 25.11.2016 godzina 0.44, koszt za godzinę 35,00 zł. – oferta dotyczy realizacji tylko 1 szkolenia.

b)      Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, wpłynęło 25.11.2016 godzina 8,32, koszt za godzinę: 44,79 zł. powyżej 10 szkoleń,

c)      BPR Consulting, włynęło 25.11.2016 godzina 8.38, koszt za godzinę 89,00 zł. – 2 szkolenia

d)     Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, wpłynęło 23.11.2016, koszt za godzinę 44,00 zł., powyżej 10 szkoleń

e)      Roksana Wasilewska – wpłyęło 23.11.2016 o godzinie 12.38.

 

 1. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu

 

W dniu 23.11.2016 o godzinie 12.38 wpłynęła oferta od Pani Roksany Wasilewskiej – oferta nie kompletna, brak wymaganych oświadczeń oraz załączników. Tego samego dnia Pani Roksana przesłałą kolejną ofertę z prośbą  o wycofanie złożonej poprzednio. Oferta nadal nie spełnia wymagań udziału w spostępowaniu. W dniu 24.11.2016 o godzinie 8.51 Pani Roksana przesłała kolejnego maila z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w spotępowaniu. Brak informacji dotyczących ilości zrealizowanych szkoleń. Nie można zidentyfikować kto składa ofertę, brak CV trenerów którzy mają wykonać przedmiot usługi. Oferta nie będzie podlegać dalszej ocenie.  

Przemysław Kubów – oferta dotyczy realizacji tylko 1 szkolenia – nie podlega dalszej ocenie.

Oświadczenia zawarte w ramach ofert pozostałych wykonawców potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. WYBÓR WYKONAWCY:

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

b)      doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

OCENA OFERT:

 

f)       Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA: 88,41 + 10 = 98,41 pkt.

g)      BPR Consulting, 44,49 + 5 = 49,49 pkt

h)      Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 90 + 10 = 100,00 pkt.

 

Wybrana została oferta firmy Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczychoferta uzyskała największą ilość punktów.Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Protokół sporządzono w dniu 29.09.2016

 

Dyrektor PCPR Elżbieta Kos