INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 20 osób w terminie 02-04.12.2016 W tym 7 dorosłych uczestników projektu, 3 trenerów, 10 dzieci ( 4 w wieku 13-18 lat, 4 w wieku 7-11 lat, 2 w wieku – 4 lat).

Monika Noworyta 2016-11-29 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 29.11.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 20 osób w terminie 02-04.12.2016  W tym 7 dorosłych uczestników projektu, 3 trenerów, 10 dzieci  ( 4 w wieku 13-18 lat, 4 w wieku 7-11 lat, 2 w wieku – 4 lat).

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 02.12.2016 - 04.12.2016dla maksymalnie 20 osób.

a)      Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach02,03.12.16 dla maksymalnie 20 osób,

b)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 02,03,04.12 dla maksymalnie 20 osób,

c)      Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniach 02,03.12 dla maksymalnie 20 osób,

d)     Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 02,03,04.12 dla maksymalnie 10 osób,

e)      Przerwa ciasteczkowa ( ciasteczka, napoje, soki, woda mineralna, owoce ) w dniach 02,03,04.12 dla maksymalnie 10 dzieci,

f)       Wynajem Sal szkoleniowych w dniach02,03,04.12  - 3 sale dla maksymalnie 7 osób na salę.

g)      Basen w dniach: 02,03,04.12 dla maksymalnie 20 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

h)      Opieka nad dziećmi w dniach 02,03,04.12  każdego dniadla maksymalnie 2 dzieci w wieku 4 lat.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

 1. Hotel Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, Radocza, wpłynęło 22.11.2016 godzina 14.11,
 2. UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, Hotel Fajkier  Lgota Murowana, wpłynęło 24.11.2016 godzina 14,17,
 3. Biuro usługowo turystyczne ATLANTIC, Dom Wczasowy Giewont Murzasichle, wpłynęło 25.11.2016 godzina 8,38.

 

 1. Informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8, przez wykonawców.

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania warunku określonego w pkt 8 . Warunek ten dotyczy zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielanych przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp.

 

 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 3 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 6. Ośrodek zapewnia opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę w okresie realizacji usługi w dniach 02,03,04.12 w godzinach 9.00 – 15.00 każdego dnia.
 7. Ośrodek wyposażony w salę zabaw dla dzieci udostępnioną w dniach 02.12.2016 od godziny 8.30 do 04.12.2016 do godziny 14.30.
 8. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 02.12.2016 od godziny 8.30 do 04.12.2016 do godziny 14.30.
 9. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 100 kilometrów od miejscowości Oświęcim.

 

a)    Hotel Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, Radocza – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b)    UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, Hotel Fajkier  Lgota Muowana – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

c)     Biuro usługowo turystyczne ATLANTIC, Dom Wczasowy Giewont Murzasichle– oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Przeprowadzona weryfikacja dotyczą odległości ośrodka o miejscowości Oświęcim przy wykorzystaniu aplikacji maps.gogle.pl wskazuje iż wykonawca nie spełnia warunku określonego w pkt III.9 rozeznania. – oferta nie podlega dalszej ocenie.

 

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

 

 1. Hotel Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, Radocza:100 pkt.
 2. UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, Hotel Fajkier  Lgota Murowana, 88,89 pkt.

 

 

 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta Hotel Radocza Park Active & Spa–  oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 29.11.2016

 

Dyrektor PCPR Elżbieta Kos

 

Załączniki:

 1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 7 lit. a oraz b,
 2. złożone oferty,
 3. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe