Otwarty konkurs ofert 23 listopada 2016 r.

Jakub Heród 2017-06-21 drukuj

Załącznik do uchwały nr 187/395/2016
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 listopada 2016 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 23 listopada 2016 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinach:

 I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wysokość środków przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.:
- realizację procesu szkolenia sportowego,
- organizację programu zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego,
- organizację eliminacji wojewódzkich i centralnych zawodów sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych poza powiatem,
- organizację pojedynczych imprez sportowych.

                                                                                                                      -200 000,00 zł

 

 II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, w tym m.in.                              
- organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw.
- promocję dorobku artystów z terenu powiatu oświęcimskiego.
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu.
- podtrzymywanie tradycji regionalnej, narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

                                                                                                                     - 20 000,00 zł

 

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie proponowanego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu powiatu oświęcimskiego na 2017 r. Ostateczne kwoty mogą zostać zmienione po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Oświęcimiu budżetu na 2017 rok.

 

Termin składania ofert:  do 15 grudnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 33 844 97 14, 33 844 97 16, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

RODZAJ ZADANIA

Warunki realizacji zadania

 I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 Celem udzielenia dotacji jest osiąganie jak najlepszych wyników sportowych na wszystkich poziomach rozgrywek lub wypracowanie albo poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców powiatu oświęcimskiego za pomocą różnych form aktywności fizycznej.

Wszystkie imprezy powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Zadania powinny popularyzować zdrowy i sportowy tryb życia, doskonalić uzdolnienia i sprawność fizyczną, kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.

 II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Wszystkie imprezy powinny być skierowane w szczególności do mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

 Zadania powinny m.in:
- upowszechniać dziedzictwo kulturowe powiatu oświęcimskiego
- przyczyniać się do rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów,
- promować dorobek artystów z terenu powiatu w kraju i za granicą
- stwarzać warunki do realizacji działań oraz podejmować działania, których celem jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu  oświęcimskiego
- mieć charakter edukacyjny, poprzez skierowanie go do młodzieży
- odnosić się do wydarzeń historycznych o charakterze narodowym,  obywatelskim lub kulturalnym
- promować tradycję Ziemi Oświęcimskiej

 

TERMINY: 

 1. Zadanie publiczne może być realizowane od 1 stycznia 2017 r., od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.


Powyższy zapis nie stanowi gwarancji przyznania dotacji.

 Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2017 r.

  

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

„Wzór opisu koperty”

Nazwa organizacji

 

„KONKURS OFERT 2017”

nazwa zadania

 

3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844 97 16, 33 844-97-15, 33 844-97-14

Barbara Leszczyńska, Jakub Heród

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Uwaga!

Nowe wzory ofert!

W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

Wzór wypełnienia oferty- w załączeniu do ogłoszenia

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.

6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
 6. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 9. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej).
 10. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 11. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 12. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 13. Termin dokonania wyboru ofert - do końca lutego 2017 roku.

 

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

 

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-12

 

Informacja o zrealizowanych w roku w 2015 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

10 000,00 zł

10 000,00 zł

 

Informacja o realizowanych w roku 2016 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Załączniki

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe