Otwarty konkurs ofert - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Agnieszka Czekaj 2016-11-08

Otwarty konkurs ofert
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Załącznik do Uchwały nr 161/369/2016
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia  11 października 2016 r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1225)

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 20 października  2016 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2017 roku.

RODZAJ ZADANIA
Warunki realizacji zadania:
1.    Przedmiotem konkursu  jest powierzenie  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy 
prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2.    W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do udzielania pomocy prawnej obejmującej:
1)    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie    pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
3.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7
oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
4.    Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, powinna  być udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
5.    Dopuszcza się składanie ofert wspólnych.

Miejsce realizacji zadania:

a) m. Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10
b) gm. Osiek ul. Główna 125
c) gm. Chełmek ul. Kilińskiego 3      

Wysokość dotacji:
182 177,64 zł brutto (kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu miesięcznie wynosi: 5 060,49 zł).

Okres realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmuje okres od 1 stycznia  2017 r. do  31 grudnia 2017 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1.    Zlecanie realizacji zadania ma formę powierzenia  wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2.    O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się  organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2)    przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
3.    O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie
do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
4.    Organizacja składająca ofertę powinna dysponować wkładem rzeczowym (w postaci
np. sprzętu biurowego) oraz zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.

5.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:   do  14  listopada  2016 r.

1)    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
2)    Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
Wzór opisu koperty:

KONKURS OFERT  ORG                                                                          
Nazwa organizacji: …………………………………………………
Nazwa zadania: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie Powiatu Oświęcimskiego

3)    Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

4)    Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej udziela:
Renata Bies Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 33/844-96-61.

6.      Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)    Kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji -   odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
2)    Potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych   -    dokumenty potwierdzające wykonywanie tych zadań,
3)    Umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej -    kserokopie umowy lub promesy, potwierdzającej świadczenie pomocy prawnej w okresie od 2 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r. ,
4)    Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do ogłoszenia,
5)    Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów  - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
6)    Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się
o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa
w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  -
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
7)    Dodatkowo (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru)  - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta.
8)    W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
7.    Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających
z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
8.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

9.    TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
1)    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2)    Złożone oferty będą weryfikowane w oparciu o formalną i merytoryczną ocenę przez Komisję powołaną przez Zarząd, która ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi Powiatu.
3)    Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu
oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
4)    Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
5)    Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
6)    Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
7)    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie np. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu
do umowy.
8)    Termin dokonania wyboru ofert - do dnia 30 listopada 2016 roku.
9)    Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni
od zakończenia realizacji zadania.
10)    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
Informacja o zrealizowanych w latach 2015 i 2016  zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz ich kosztach:
•    2015 – nie realizowano
•    2016 -  prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego 179 838,00 zł.
10.    Kryteria rozpatrywania ofert:

Lp. Kryterium punkty
1 zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie 0-4
2 jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0-8
3 ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane 0-6
4 dotychczasowe doświadczenie organizacji 
0-4Załączniki: Wzór oferty.
Do oferty należy załączyć:
1)    Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.
2)    Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.
3)    Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się
o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa
w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.