Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu: Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości w zakresie 18 godzin szkoleniowych.

Monika Noworyta 2016-09-23

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim19.09.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu:

Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości w zakresie 18 godzin szkoleniowych.

 

Szczegółowy zakres treningu:

Trening ma na celu przezwyciężenie trudności w prezentowaniu własnej opinii, nabycie przez uczestników odporności na krytykę, sytuacje konfliktowe i manipulację oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji ekspozycji społecznej. Uczestnicy treningu ćwiczą wyrażanie uczućpoglądów,postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych osób. Uczestnicy szkolenia uczą się odmawiania bez poczucia winyi burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją i naciskami.

 

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 08.10.2016-10.10.2016r
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego w odległości maksymalnie 100 kilometrów od Oświęcimia.
 4. Ilość grup: 1.
 5. Ilość uczestników: do 14 osób dorosłych.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 18 h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 8. Wykonawca musi zapewnić realizację całego zakresu szkolenia.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

a)      Górnośloąska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, wpłynęło 16.09.2016 godzina 13,07– oferta złożona po terminie.

b)      Tomasz Szustakiewicz OpenMinder, wpłynęło 15.09.2016, koszt za godzinę 85,00 zł.

c)      Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, wpłynęło 16.09.2016 godzina 7,42, koszt za godzinę: 39,72 zł.

d)      Nowa Perspektywa Magdalena Kuchejda, wpłynęło 15.09.2016, koszt za godzinę 40,00 zł.

e)      Artur Curyło, wpłynęło 16.09.2016 godzina 00.16, koszt za godzinę 80,00 zł.

f)        Instytut Rowoju Zasobów Ludzkich, wpłynęło 16.09.2016, godzina 8.52, koszt za godzinę 47,97 zł.

g)      Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, wpłynęło 9.09.2016, koszt za godzinę 43,00 zł.

h)      Eleganti Zielona Góra, wpłynęło 10.09.2016, koszt za godzinę 59,00 zł.

i)        Łuksz Franków, wpłynęło 09.09.2016, koszt za godzinę 70,00 zł.

 

 1. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu

 

 

a)      Tomasz Szustakiewicz OpenMinder - oświadczenie załączone do oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

b)      Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA - oświadczenie załączone do oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

c)      Nowa Perspektywa Magdalena Kuchejda – oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, brak oświadczenia wymaganego w pkt 4.d rozeznania.

d)      Artur Curyło – oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, brak oświadczenia wymaganego w pkt 4.d rozeznania.

e)      Instytut Rowoju Zasobów Ludzkich - oświadczenie załączone do oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

f)        Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych – oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, brak oświadczenia wymaganego w pkt 4.d rozeznania.

g)      Eleganti Zielona Góra, - oświadczenie załączone do oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

h)      Łuksz Franków - oświadczenie załączone do oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. WYBÓR WYKONAWCY:

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

b)      doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

OCENA OFERT:

 

 1. Tomasz Szustakiewicz OpenMinder: 42,06 +10 = 52,06 pkt.
 2. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA: 90,00 + 10 = 100 pkt.
 3. Instytut Rowoju Zasobów Ludzkich: 74,52 + 10 = 84,52 pkt.
 4. Eleganti Zielona Góra:60,59 + 10 = 70,59 pkt.
 5. Łuksz Franków: 51,07 + 10 = 61,07 pkt.

 

Wybrana została oferta firmy Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, oferta uzyskała największą ilość punktów.Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Protokół sporządzono w dniu 19.09.2016