Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 21 osób dorosłych w terminie 08-10.10.2016.

Monika Noworyta 2016-09-23 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 19.09.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 21 osób dorosłych w terminie 08-10.10.2016. 

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 08.10.2016-10.10.2016 dla maksymalnie 21 osób dorosłych.

a)      Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 08.10.2016, 09.10.2016 dla maksymalnie 21 osób,

b)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 08.10.2016-10.10.2016 dla maksymalnie 21 osób,

c)      Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 08.10.2016-10.10.2016  dla maksymalnie 21 osób,

d)      Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniach 08.10.2016-09.10.2016  dla maksymalnie 21 osób,

e)      Wynajem Sali szkoleniowej w dniach08.10.2016-10.10.2016r.

f)        Basen w dniach:08.10.2016-10.10.2016 dla maksymalnie 21 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-        zamieszczono informacę na stronie internetowej www.bip.powiatoswiecim.pl

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

 1. Hotel Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, Radocza, wpłynęło 12.09.2016,
 2. Biuro usługowo turystyczne ATLANTIC, Hotel Zawiercie Business & Leasure, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie wpłynęło 15.09.2016
 3. UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra,Hotel FEROLUX ul. Szczyrbok 62, Korbielów, wpłynęło 15.09.2016,
 4. Evmont Tomasz Kowal, Ośrodek Rekreacyjny ”Leśny Zakątek” ul. Kolejowa 15a, Jaroszowie, wpłynęło 13.09.2016.

 1. Informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8, przez wykonawców.

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania warunku określonego w pkt 8 . Warunek ten dotyczy zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielanych przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp.

 

 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 1 salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 6. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 08.10.2016 od godziny 9.00 do 10.10.2016 do godziny 16.00.
 7. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 100 kilometrów od miejscowości Oświęcim.
 8. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

a)      Hotel Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, Radocza – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b)      Biuro usługowo turystyczne ATLANTIC, Hotel Zawiercie Business & Leasure, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu

c)      UpHotel ul. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, Hotel FERO LUX ul. Szczyrbok 62, Korbielów, – oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W terminie 19-23.09. 2016 w ośrodku FERO LUX przebywa grupa osób niepełnosrpawnych w ramach projektu. Z informacji uzyskanych na miejscu od uczestników projektu oraz pracowników hotelu wynika iż pokoje nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych, brak dostosowania łazienek do osób niepełnosprawnych ruchowo, w hotelu występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń osobom na wózkach. W związku z powyższym hotel nie spełnia warunku udziału w postępowaniuokreślonego w pkt III.8 rozeznania.

d)      Evmont Tomasz Kowal, Ośrodek Rekreacyjny ”Leśny Zakątek” ul. Kolejowa 15a, Jaroszowie, wpłynęło 13.09.2016– oświadczenie zawarte w ramach formularze oferty potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt III.8 rozeznania, koordynator projektu skontaktował się z pracownikami ośrodka. Dyrektor Pan Macek Mirosław przekazał informację iż tylko dwa pokoje dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja uzyskana od Dyrektora ośrodka sprzeczna jest ze złożonym oświadczeniem przez oferenta. W związku z powyższym ośrodek nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt III.8 rozeznania.  

 

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:            

 

a)    Hotel Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, Radocza – 100 pkt.

b)    Biuro usługowo turystyczne ATLANTIC, Hotel Zawiercie Business & Leasure, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie – 67,75 pkt.

 

 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta Hotel Radocza Park Active & Spa–  oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe