SZP.272.26.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"

Ewa Adamowicz 2016-10-06 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. St. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia 3 października 2016 r., do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu, pok. nr 120 - I piętro, w dniu 3 października 2016r., o godzinie 11:30.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe