Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na realizację szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu: Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości w zakresie 18 godzin szkoleniowych.

Monika Noworyta 2016-09-07 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi:

 1. Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu:

Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości w zakresie 18 godzin szkoleniowych.

 

Szczegółowy zakres treningu:

Trening ma na celu przezwyciężenie trudności w prezentowaniu własnej opinii, nabycie przez uczestników odporności na krytykę, sytuacje konfliktowe i manipulację oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji ekspozycji społecznej. Uczestnicy treningu ćwiczą wyrażanie uczućpoglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych osób. Uczestnicy szkolenia uczą się odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją i naciskami.

 

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 08.10.2016-10.10.2016r
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego w odległości maksymalnie 100 kilometrów od Oświęcimia.
 4. Ilość grup: 1.
 5. Ilość uczestników: do 14 osób dorosłych.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 18h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 8. Wykonawca musi zapewnić realizację całego zakresu szkolenia.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

d)     Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

5. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

b)      doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawieoświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 5 przeprowadzonych szkoleń – 5 pkt

Powyżej 5 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

6. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
 2. Oświadczenie wykonawcy o ilości przeprowadzonych szkoleń.
 3. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.
 4. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) oraz pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia proszę przesłać na adres e-mail pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pllub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 16.09.2016r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 33/ 843 70 58.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe