SZP.272.24.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dabrowskiej w Kętach"

Anna Cholewa 2016-09-29 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UWAGA!!!

Zmiana termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimu przy ul. St. Wyspiańskiego 10, dziennik Podawczy - pok 12 (patrer), w terminie do dnia 13 września 2016 r., do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu w pok. nr 120 - I piętro, w dniu 13 września 2016 r. o godzinie 11.30

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe