Otwarty konkurs ofert 23 sierpnia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 123/331/2016

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

 
OTWARTY KONKURS OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 23 sierpnia 2016 r.
termin naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego:

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:


1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

Wysokość środków przeznaczonych na powyższe cele wynosi - 50 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dotacje jest określone na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Oświęcimiu na 2016 rok.

Termin składania wniosków:  do 16 września 2016 r.

TERMINY:
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do  31 grudnia 2016 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są: każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Z budżetu Powiatu Oświęcimskiego mogą być udzielane dotacje wyłącznie na dofinansowanie prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiuul. Wyspiańskiego 1032-602 Oświęcim
Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
„Wzór opisu koperty"

Nazwa organizacji 

„DOTACJE ZABYTKI 2016” 

nazwa zadania 


4. Wzór wniosku o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego znajduje się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844 97 16, 33 844-97-15, 33 844-97-14Jakub Heród
5. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Uwaga! We wniosku należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.
6. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji. 

7. Kwoty przeznaczone na realizację zadań na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

8. Podatek VAT od towarów i usług może zostać uwzględniony w zaplanowanych kwotach wydatków pod warunkiem, że wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku. W przeciwnym przypadku wydatki planowane w budżecie  powinny być podawane w kwotach netto, tzn. w wysokości nieuwzględniającej podatku VAT.
TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKU:
1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie.

2. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Radzie Powiatu w Oświęcimiu za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Powiatu w Oświęcimiu w formie uchwały. 

4. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

5. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie prac, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.

7. Termin dokonania wyboru wniosków- do końca października 2016 roku.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:


Lp. kryterium punkty

1. Dostępności zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów 0-3

2. Rangi zabytkowo-artystycznej zabytku 0-3

3. Stanu zachowania zabytku 0-3

4. Faktu kontynuowania prac 0-3

5. Wysokość zaangażowanych środków własnych 0-3

6. Promocji kultury 0-3

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe