Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na usługę noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób dorosłychw terminie 19-23.09.2016.

Monika Noworyta 2016-08-12 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 1. I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób dorosłychw terminie 19-23.09.2016.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 19.09.2016 - 23.09.2016dla maksymalnie 18 osób dorosłych.

a)      Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu19,20,21,22.09.2016 dla maksymalnie 18 osób,

b)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 19,20,21,22,23.09.2016dla maksymalnie 18 osób,

c)      Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 19,20,21,22,23.09.2016 dla maksymalnie 18 osób,

d)     Kolacja grillowa w dniach19,21.09.2016 dla maksymalnie 18 osób,

e)      Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniach 20,22,23.09.2016 dla maksymalnie 18 osób,

f)       Wynajem Sali szkoleniowej w dniach19,20,21,22,23.09.2016r

g)      Basen w dniach: 19,20,21,22,23.09.2016dla maksymalnie 18 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

 

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 1salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 6. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 19.09.2016 od godziny 9.00 do 23.09.2016 do godziny 16.00.
 7. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 170 kilometrów od miejscowości Oświęcim.
 8. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. W druku „formularz oferty” –należy podać cenę:
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,
 3. Obiad za osobę dorosłą,
 4. Przerwa kawowa za osobę dorosłą,
 5. Kolacja grillowa za osobę dorosłą,
 6. Kolacja w formie szwedzkiego stołu za osobę dorosłą,
 7. Wynajem Sali szkoleniowej za dzień najmu.
 8. Basen godzina na osobę.

 

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

10.  W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

11.  Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).

12.  Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

13.   

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail:

pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pllub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 23.08.2016 r. do godz. 12:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 33/ 843 70 58.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe