SZP.272.22.2016 - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance Wielkiej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe