Informacja o wynikach postępowania: Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. niemiecki dla - klienta PCPR –1dziecko w wieku14 lat, w wymiarze 20 godzin.

Monika Noworyta 2016-07-14 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 13.07.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. niemiecki dla - klienta PCPR –1dziecko w wieku14 lat, w wymiarze 20 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

  1. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
  2. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  3. Godzina wsparcia wynosi  60 minut.

 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

  1. Kinga Grzywa, ul. Jagiellończyka 70, 32-615 Grojec.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Najwyższą ilość punktów uzyskała Kinga Grzywa, ul. Jagiellończyka 70, 32-615 Grojec, z wyknawcą zostanie zawarta umowa.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe