Informacja o wynikach postępowania: Komunikacja alternatywna min 40 h dla 1 osoby niepełnosprawnej (dziecka w wieku 6 lat)

Monika Noworyta 2016-07-14 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 13.07.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Komunikacja alternatywna min 40 h dla 1 osoby niepełnosprawnej (dziecka w wieku 6 lat) - celem udzielenia pomocy w porozumiewaniu się osobie niemówiącej lub posługującej się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań komunikacja alternatywna używa znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli),
znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

  1. Joanna Żabińska - Koster, ul. Włosieńska 53, 32-608 Osiek,  wpłynęło 30.06.2016r.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Najwyższą ilość punktów uzyskała Joanna Żabińska-Koster, z wyknawcą zostanie zawarta umowa.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe