Rozeznanie ofert - Realizacja szkolenia z zakresu: "Trening kompetencji wychowawczych".

Monika Noworyta 2016-06-30 drukuj

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi:

 1. Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: Trening kompetencji wychowawczych.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

a) radzenia sobie z opanowaniem trudnych zachowań dziecka i sytuacji konfliktowych, stylów     

    komunikacji między rodzicem i dzieckiem; 

b) wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji oraz radzenie sobie ze stresem

- przyznana forma pomocy związana jest z koniecznością doskonalenia kompetencji wychowawczych  w zakresie radzenia sobie ze stresem, emocjami własnymi i dziecka oraz komunikacji.

 

 1. Realizacja szkolenia w ramach projektu dla dwóch grup: 5 dzieci w wieku 13-18 lat oraz 4 dzieci w wieku 7 – 10 lat, z zakresu: Trening kompetencji społecznych.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

a) radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania w grupie i tolerancji,

b) radzenie sobie ze stresem, lękiem i niepowodzeniami, rozumienie emocji i nazywanie ich.

- przyznana forma pomocy związana jest z koniecznością nabycia kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami oraz z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów i trudnościami w formułowaniu wypowiedzi, a także pokonywaniu barier   w komunikacji interpersonalnej.

  

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 13-14.08.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego w odległości maksymalnie 150 kilometrów od Oświęcimia.
 4. Ilość grup: 3: grupa 1: 7 osób dorosłych, grupa 2: 5 dzieci w wieku 13-18 lat, grupa 3: 4 dzieci w wieku 7 – 10 lat.
 5. Ilość uczestników: do 7 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 12h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 8. Wykonawca musi zapewnić realizację usługi szkoleniowej dla 3 grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

d)     Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

5. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
 2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.
 3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników dla każdej z grup.

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi dla każdej z grup (w tym stawka VAT) oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 12.07.2016r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe