Rozeznanie ofert - Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia

Monika Noworyta 2016-06-30 drukuj

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 1. I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 23 osób w terminie 13-14.08.2016r 7 dorosłych uczestników projektu 2 pracowników socjalnych, 3 trenerów, 11 dzieci - uczestników projektu.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 13.08.2016 - 14.08.2016 dla maksymalnie 23 osób.

a)      Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 13.08.16 dla maksymalnie 23 osób,

b)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 13,14.08 dla maksymalnie 23 osób,

c)      Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 13,14.08 dla maksymalnie 12 osób,

d)     Przerwa ciasteczkowa ( ciasteczka, napoje, soki, woda mineralna, owoce ) w dniach 13,14.08 dla maksymalnie 11 dzieci,

e)      Kolacja grillowa w dniu w dniu 13.08.16 dla maksymalnie 23 osób,

f)       Wynajem Sal szkoleniowych w dniach 13,14.08  - 3 sale dla maksymalnie 7 osób na salę.

g)      Basen w dniach: 13,14.08 dla maksymalnie 23 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

h)      Opieka nad dziećmi w dniach 13,14.08  każdego dnia dla maksymalnie 6 dzieci w wieku 3 – 10 lat.

 

II. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno-prawna.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 3 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 6. Ośrodek zapewnia opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę w okresie realizacji usługi w dniach 13,14.08 w godzinach 9.00 – 16.00 każdego dnia.
 7. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 13.08.2016 od godziny 9.00 do 14.08.2016 do godziny 16.00.
 8. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Oświęcim.

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%  przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. W druku „formularz oferty” –należy podać cenę:

1)      Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,

2)      Nocleg wraz ze śniadaniem za dziecko,

3)      Obiad za osobę dorosłą,

4)      Obiad za dziecko,

5)      Przerwa kawowa za osobę dorosłą,

6)      Przerwa ciasteczkowa za dziecko,

7)      Kolacja grillowa za osobę dorosłą,

8)      Kolacja grillowa za dziecko,

9)      Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.

10)  Basen godzina na osobę.

11)  Opieka nad dziećmi za dzień.

 

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 12.07.2016 r. do godz. 12:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe