Informacja o wynikach postępowania: Realizacja wsparcia w formie hipoterapii.

Monika Noworyta 2016-06-09

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

Oświęcim 08.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 Przedmiot zamówienia:

 Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla - klientów PCPR – 14 dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 1,5 - 10 lat, w wymiarze 322 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 WYBÓR WYKONAWCY

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Ośrodek Ikarion Agnieszka Jasińska, ul. Powstańców Śląskich 1d/6 32-660 Chełmek, z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

 Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.