Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu w terminie 14-16.06.2016 dla 16 osób

Monika Noworyta 2016-06-02 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

I. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu w terminie 14-16.06.2016 dla 16 osób

Szczegółowy zakres usługi:

a)      Obiad: Zupa, drugie danie, deser, napój (kompot  lub sok lub woda mineralna).

b)      Przerwa kawowa: kawa/herbata, ciasteczka, woda mineralna / soki.

 

W trakcie szkolenia każdemu uczestnikowi szkolenia będzie przysługiwał zestaw: obiad oraz 1 przerwa kawowa dziennie.

 

Sala szkoleniowa udostępniona w okresie 14-16.06.2016 w godzinach 9 -14.00. Obiad o godzinie 14.00. Przerwa kawowa od godziny 11.15 do godziny 11.30.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

  1. Należy podać cenę netto i brutto, zgodnie z następującą specyfikacją:

Obiad za osobę …….. zł

Przerwa kawowa za osobę ….. zł

Wynajem sali szkoleniowej za dzień ……. Zł

  1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
  2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
  3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
  4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 


V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 10.06.2016r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe