Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Usługa noclegowo - gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 02 - 04.07.2016.

Monika Noworyta 2016-06-03

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 1. I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo - gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 02 - 04.07.2016.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 02.07.2016 - 04.07.2016 dla maksymalnie 18 osób.

a)      Nocleg wraz ze śniadaniem w terminie 02.07.2016 - 04.07.2016 dla maksymalnie  18 osób

b)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 02.07, 03.07 oraz 04.07. 2016r dla maksymalnie 18 osób

c)      Przerwa kawowa w dniach 02.07, 03.07 oraz 04.07.2016r dla maksymalnie 18 osób

d)     Kolacja grillowa w dniu w dniu 02.07.2016r dla maksymalnie 18 osób

e)      Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniach 03.07.16 dla maksymalnie 18 osób

f)       Wynajem Sal szkoleniowych w dniach 02.07, 03.07 oraz 04.07dla maksymalnie 15 osób na salę.

g)      Basen w dniu: 02.07. 03.07 i 04.07.2016 dla maksymalnie 18 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

 

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno - prawna.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi.
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych.
 3. Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizację usługi.
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku.
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 6. Ośrodek dostosowany jest do osób niepełnosprawnych.
 7. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 02.07.2016 od godziny 9.00 do 04.07.2016 do godziny 16.00.
 8. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Oświęcim.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. W druku „formularz oferty” –należy podać cenę:

a)      Nocleg ze śniadaniem;

b)      Obiad za osobę;

c)      Przerwa kawowa za osobę;

d)     Kolacja grillowa za osobę;

e)      Kolacja w formie szwedzkiego stołu;

f)       Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę;

g)      Basen godzina na osobę.

 

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 10.06.2016 r. do godz. 09:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.