Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

Monika Noworyta 2016-06-02

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

 

Usługa obejmuje następujące zabiegi:

 

 1. 1.      Masaż obręczy barkowej-  140 zabiegów;
 2. 2.      Masaż-  410 zabiegów w tym:

- kręgosłupa c-ls : 60 zabiegów

- kończyny dolnej prawej: 10 zabiegów

- kręgosłupa c-l: 100 zabiegów

- kk.d: 20 zabiegów

- mięśni grzbietu: 100 zabiegów

- 4kk: 60 zabiegów

- mięśni przykręgosłupowych: 20 zabiegów

- obręczy biodrowej: 20 zabiegów

- kdp.: 20 zabiegów

 1. 3.      Drenaż limfatyczny- 40 zabiegów;
 2. 4.      Ćwiczenia czynne w odciążaniu- 190 zabiegów w tym:

- kkd :90 zabiegów

- kkg : 80 zabiegów

- 4kk : 20 zabiegów

 1. 5.      NDT BOBATH- 100 zabiegów;
 2. 6.      Ćwiczenia metodą Vojty- 40 zabiegów;
 3. 7.      Ćwiczenia czynno-bierne-  100 zabiegów w tym:

- kdpr : 20 zabiegów

- 4kk : 20 zabiegów

- kkd : 20 zabiegów

- w ortezie staw biodrowy prawy: 20 zabiegów

- Kkp : 20 zabiegów

 1. 8.      Ćwiczenia równoważne - 40 zabiegów;
 2. 9.      Ćwiczenia ogólnousprawniające-  60 zabiegów;

10.  Magnetronik  - 160 zabiegów w tym:

- stawy biodrowe :40 zabiegów

- kr. l-s : 80 zabiegów

- udo prawe i lewe : 20 zabiegów

- stawy kolanowe : 20 zabiegów

11.  Wirówki - 170 w tym :

- stopy : 110 zabiegów

- dłonie : 40 zabiegów

- Kkd : 20 zabiegów

12.  Ćwiczenia czynne z dawkowanym oporem kdl - 20 zabiegów;

13.  Ćwiczenia w odciążaniu z dawkowanym oporem - 20 zabiegów;

14.  Laser - 220 zabiegów w tym:

- staw biodrowy prawy: 20 zabiegów

- kr l-s : 40 zabiegów

- kr c : 80 zabiegów

- stawy biodrowe : 20 zabiegów

- stawy kolanowe : 20 zabiegów

- blizna pooperacyjna biodra pr : 20 zabiegów

- kr. szyjny :20 zabiegów

15.  Tens-  60 zabiegów w tym:

-nerw kulszowy lewy : 20 zabiegów

- kr. C : 20 zabiegów

- kr. l-s : 20 zabiegów

16.  Ćwiczenia metodą MC Kenziego - 40 zabiegów;

17.  Ćwiczenia bierne - 40 zabiegów w tym:

- kkg : 20 zabiegów

-kgl : 20 zabiegów

18.  Ćwiczenia PNF - 20 zabiegów;

19.  Ćwiczenia metodą Halliwick - 20 zabiegów;

20.  Pionizacja i nauka chodzenia -20 zabiegów;

21.  Ćwiczenia izometryczne mm szyi - 20 zabiegów;

22.  UD prawej dłoni - 20 zabiegów.

 

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna realizowana w okresie od podpisania umowy do 20.12.2016r.
 2. Usługa realizowana w pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.

 

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi musi znajdować się na terenie powiatu oświęcimskiego.
 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji.
 3. Wykonawca posiada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów wymienionych w pkt I.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. W druku „formularz oferty” –należy podać cenę netto i brutto każdego z zabiegów wymienionych w pkt 1 – opis przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 10.06.2016 r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi oraz ilości zabiegów. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.