SZP.272.15.2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zad. 1 - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km 4+469 - 4+640 - etap I, Zad. 2 - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km 4+640 - 5+017 - etap II,

Anna Cholewa 2016-07-15 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe